ยกระดับกวดวิชาท้องถิ่น

“ออนดีมานด์ประถม” จับมือ “The Group”

ติวเตอร์สอบเข้าม.1 ชื่อดัง แห่งอุบลราชธานี

สู่นวัตกรรมเรียนออนไลน์ ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็เรียนได้

WE CREATE THE FUTURE

โรงเรียนกวดวิชา THE GROUP (เฉลิมวิทย์) เป็นโรงเรียนกวดวิชาในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการที่เปิดสอนมาเป็นเวลากว่า 20 ปี

THE GROUP มีความมุ่งมั่น ในการดำเนินธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาในระดับประถมแบบมืออาชีพ เช่นการคัดเลือกครูผู้สอน เอกสารประกอบการเรียน

จุดเด่นของ THE GROUP คือ การติวเข้มนักเรียน ป.6 สอบเข้า ม.1    โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ ซึ่งสามารถทำให้นักเรียนสอบเข้าโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชได้มากกว่า 70% จนเป็นที่เชื่อมั่นของผู้ปกครองและนักเรียนในเขตจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง จนมีการบอกปากต่อปากเมื่อมีการเปิดคอร์สติว ป.6 เข้า ม.1 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช มีการลงทะเบียนเรียนเต็มทุกห้องเรียนและทุกรอบ

ประวัติอาจารย์

ดร.อริยา อุ่นใจ (ครูต้า)

 

 • มัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี
 • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ทุน สควค. เกียรตินิยมอันดับสอง)
 • ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา คณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผลการสอบดุษฎีนิพนธ์ : ดีเยี่ยม)
 • สอนวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
 • วิทยากรในการติว O-NET คณิตศาสตร์ ม.3 และ ม.6
 • วิทยากรในการติวเพื่อสอบเข้าห้อง Gifted ม.1 และ ม.4
 • วิทยากรในการติวเพื่อสอบเข้า ม.1 และ ม.4
 • วิทยากรในการติว PAT 1 คณิตศาสตร์
 • วิทยากรในการติว วิชาสามัญ คณิตศาสตร์
 • วิทยากรในการติวแคลคูลัส 1 และ 2 ปริญญาตรี
 • วิทยากรในการติวสมการเชิงอนุพันธ์ปริญญาตรี

ผศ.ดร.ฐิติพงษ์ อุ่นใจ (ครูเติ้ล)

 

 • ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • วิทยากร STEM สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • Advance Trainer and Scientist, The GLOBE Program (NOAA)

ครูพัชราภรณ์ หอมจำปา (ครูก้อย)

 
 • ปริญญาตรี และ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • Developing of Instructional Techniques by Using English in General Education at University of Malaya, Malaysia
 • Capacity Development of Learning and Teaching the Subjects in English at Khon Kean University
 • ผู้แปล “THE ACCREDITATION FOR HUMAN ETHICS COMMITTEES” ของ WHO ให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นลงนามรับรองโดย ศ.พญ.ขวัญชนก ยิ้มแต้
 • วิทยากรพิเศษเรื่อง “Ethical Guidelines for Research on Human Subjects” ให้กับหน่วยงานภายนอกและภายใน
 • TOEIC 790/ TOFEL ITP 570

หลักสูตรออนไลน์

ซื้อออนไลน์ เรียนออนไลน์ ผ่าน Shoponline และ LearnAnywhere และเรียนได้ที่สาขาออนดีมานด์ทั่วประเทศ

ครอบคลุมทุกเนื้อหา เน้นเทคนิค พิชิตข้อสอบ คอร์สเรียนของ The Group เหมาะสำหรับนักเรียน ป.6 ที่เตรียมตัวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง โดยเน้นการสอนเนื้อหาที่สำคัญ และเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแนวข้อสอบในปีที่ผ่านมา บรรยายเนื้อหา สอนเข้าใจง่าย จำไม่เยอะ เน้นประยุกต์ใช้ได้จริง และติวเข้มการทำข้อสอบ เทคนิคการทำข้อสอบที่ออกบ่อย เก็งแนวข้อสอบ

ติวเข้มเข้า ม. 1 (อยากติด ต้องติว) โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช (คณิตศาสตร์)

 • การหา ห.ร.ม.
 • การหา ค.ร.น.
 • โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 
 • เศษส่วน
 • โจทย์ระคน บวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน
 • ทศนิยม
 • โจทย์ปัญหาทศนิยม
 • ร้อยละ 1
 • ร้อยละ 2
 • อัตราส่วน
 • แบบรูป
 • รูปสามเหลี่ยม
 • รูปหลายเหลี่ยม
 • รูปเรขาคณิตสามมิติ
 • วงกลม
 • การนำเสนอข้อมูล
 • ข้อสอบโอเน็ต 

( 14.30 ชั่วโมง)

ราคา : 2,000 บาท

ติวเข้มเข้า ม. 1 (อยากติด ต้องติว) โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช (วิทยาศาสตร์)

 • การเจริญเติบโตของมนุษย์
 • ระบบร่างกายมนุษย์
 • อาหารและสารอาหาร
 • สัตว์
 • พืช
 • ระบบนิเวศ
 • สารและสมบัติของสาร
 • สารในชีวิตประจำวัน
 • วัสดุและสมบัติวัสดุ
 • เสียง
 • แสงและการมองเห็น
 • ไฟฟ้า
 • แรงและเครื่องทุ่นแรง
 • ดิน หิน แร่
 • โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของโลก
 • บรรยากาศของโลก
 • ปรากฏการณ์ของโลก
 • ท้องฟ้าและดวงดาว
 • ระบบสุริยะ
 • เทคโนโลยีอวกาศ

( 20.30 ชั่วโมง)

ราคา : 2,000 บาท

ติวเข้มเข้า ม. 1 (อยากติด ต้องติว) โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช (ภาษาอังกฤษ)   

 • Noun
 • Pronouns
 • Tenses
 • Subject-Verb Agreement
 • Modals Verbs
 • Infinitives and Gerunds
 • Articles
 • Prepositions
 • Adjectives
 • Adverbs
 • Comparison
 • Agreement and Disagreement
 • Conditional Sentences
 • Reported Speech
 • Passive Voice
 • Questions
 • Conjunctions
 • Test 

( 18 ชั่วโมง)

ราคา : 2,000 บาท

ติวเข้มเข้า ม. 1 (อยากติด ต้องติว) โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช(แพครวม คณิต วิทย์ อังกฤษ)

 • วิชาคณิตศาสตร์

 • วิชาวิทยาศาสตร์

 • วิชาภาษาอังกฤษ

( 53 ชั่วโมง)

ราคา : 4,500 บาท

ทำเนียบคนเก่งของโรงเรียนกวดวิชา THE GROUP (เฉลิมวิทย์)