จับมือติวเข้มแบบปังๆ

“กับ Coach คู่ Kids”

เติมพลังความมั่นใจให้น้อง พร้อมติด ม.1 โรงเรียนดัง ทั้งเบญจมราชูทิศ และ ศรียานุสรณ์ จันทบุรี

ผ่านระบบเรียนออนไลน์ ที่ไหน เมื่อไร ก็เรียนได้

Tutor Profile (i-success x ondemand)

จุมพล ภักวิลัย (ครูป๊อก)

 • ปริญญาโท วท.ม. ฟิสิกส์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ปริญญาตรี คบ. วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 • ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สอนรายวิชาฟิสิกส์และรายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
  ประสบการณ์การสอนมากกว่า 8 ปี

จริยา ซ่อนกลาง (ครูแนน)

 • ปริญญาโท วท.ม. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ปริญญาตรี วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา
  ประสบการณ์สอนมากกว่า 8 ปี

ผศ.ดร.อาภาพร บุญมี (ครูตุ๊ก)

 • ปริญญาเอก วท.ด. เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท วท.ม. เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วท.บ. เคมี (เกียรตินิยม อันดับ 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประสบการณ์สอนมากกว่า 9 ปี

เบญญาภา อังคะหิรัญ(ครูบุษ)

 • ปริญญาตรี คบ. การสอน(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
  ประสบการณ์สอนมากกว่า 6 ปี

กนกวรรณ วิถีธรรม (ครูแนน)

 • ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 • ประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปี

หลักสูตรออนไลน์

ซื้อออนไลน์ เรียนออนไลน์ ผ่าน Shoponline และ LearnAnywhere  หรือเรียนได้ที่สาขาออนดีมานด์ทั่วประเทศ

ติวเข้มเข้า ม.1 เบญจฯ ศรียาฯ วิชาคณิตศาสตร์

 

สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ เนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และเรียงลำดับตามบทเรียน เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมแข่งขันสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดังในจังหวัดจันทบุรี  รวมถึงต้องการเตรียมตัวสอบ O – NET และเพิ่มเกรดในโรงเรียน 

( 24 ชั่วโมง)

ราคา : 2,000 บาท

ติวเข้มเข้า ม.1 เบญจฯ ศรียาฯ วิชาวิทยาศาสตร์

สรุปเนื้อหาวิทยาศาสตร์ เนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และเรียงลำดับตามบทเรียน เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมแข่งขันสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดังในจังหวัดจันทบุรี  รวมถึงต้องการเตรียมตัวสอบ O – NET และเพิ่มเกรดในโรงเรียน 

( 36 ชั่วโมง)

ราคา : 3,500 บาท

Pack ติวเข้มเข้า ม.1 เบญจฯ ศรียาฯ (แพครวม คณิต วิทย์)

ครอบคลุมทุกเนื้อหา เน้นเทคนิค พิชิตข้อสอบ 
คอร์สเรียนของ I-Success เหมาะสำหรับนักเรียน ป.6 ที่เตรียมตัวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีและโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง โดยเน้นการสอนเนื้อหาที่สำคัญ และเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแนวข้อสอบในปีที่ผ่านมา บรรยายเนื้อหา สอนเข้าใจง่าย จำไม่เยอะ เน้นประยุกต์ใช้ได้จริง และติวเข้มการทำข้อสอบ เทคนิคการทำข้อสอบที่ออกบ่อย เก็งแนวข้อสอบ

( 60 ชั่วโมง)

ราคา : 5,000 บาท

คณิตศาสตร์ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 เข้าเบญจฯ ศรียาฯ

ทบทวนเนื้อหาในระดับชั้นประถมและเรียนรู้ระดับมัธยมต้นที่มีในข้อสอบแบบกระชับเข้าใจง่าย****
คอร์สนี้เหมาะสำหรับนักเรียน ป.6 ที่เตรียมตัวสอบเข้า ม.1 โรงเรียน จังหวัดจันทบุรี และโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง โดยเน้นการสอนเนื้อหาที่สำคัญ และมีการฝึกทำโจทย์ทุกบน อ้างอิงจากข้อสอบเก่าที่อัพเดตใหม่ทุกปี

(44.5 ชั่วโมง)

ราคา : 3,500 บาท

วิทยาศาสตร์ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 เข้าเบญจฯ ศรียาฯ

ทบทวนเนื้อหาในระดับชั้นประถมและเรียนรู้ระดับมัธยมต้นที่มีในข้อสอบแบบกระชับเข้าใจง่าย****
คอร์สนี้เหมาะสำหรับนักเรียน ป.6 ที่เตรียมตัวสอบเข้า ม.1 โรงเรียน จังหวัดจันทบุรี และโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง โดยเน้นการสอนเนื้อหาที่สำคัญ และมีการฝึกทำโจทย์ทุกบทเรียน อ้างอิงจากข้อสอบเก่าที่อัพเดตใหม่ทุกปี

(42 ชั่วโมง)

ราคา : 3,500 บาท

Pack ตะลุยโจทย์ สอบเข้าม.1 เข้าเบญจฯ ศรียาฯ(รวมวิทย์-คณิต)

ทบทวนเนื้อหาในระดับชั้นประถมและเรียนรู้ระดับมัธยมต้นที่มีในข้อสอบแบบกระชับเข้าใจง่าย
ได้ทักษะการคิดวิเคราะห์เทคนิคในการตัดตัวเลือกเพื่อการทำข้อสอบที่รวดเร็วขึ้น  วิชาวิทยาศาสตร์ได้ฝึกทำข้อสอบหลากหลายเกือบ 1000 ข้อ ตรงกับแนวข้อสอบจริงจากการรวบรวมมาเป็นเวลาเกือบ 10 ปี

(86.5ชั่วโมง)

ราคา : 6,000 บาท

ทำเนียนคนเก่งสอบติดโรงเรียนดัง