เจาะลึกคณะวิศวะ สาขาไหนดี ไปเลือกเรียนกันเลย

วิศวะ สาขาไหนบ้าง

เลือกเรียนวิศวะ สาขาไหนดี? แล้วแต่ละสาขาเขาเรียนอะไรกันบ้าง ที่นี่มีคำตอบ!

น้องๆ ที่จะสอบเข้าคณะวิศวะฯ ต้องรู้ จบวิศวะ สาขาไหนทำงานต่างกันยังไงบ้าง? และอยากเรียนวิศวะ สาขาไหนต้องเก่งวิชาใดบ้าง? เข้าใจครบ จบทุกข้อสงสัยในบทคาวมเดียว!

วิศวะ สาขาคอมพิวเตอร์

วิศวะ สาขาคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
เรียนทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ สร้างระบบคอมพิวเตอร์ ทั้ง ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเน็ตเวิร์คต่างๆ และจะเรียนเรื่องวิศวกรรมไฟฟ้า
เสริมเข้ามาบ้างเล็กน้อย

ใครควรเรียนสาขานี้ ?
ชอบเทคโนโลยี ชอบพัฒนาทักษะตัวเองเข้าใจและมีความรู้ในเรื่องของภาษาคอมพิวเตอร์

จบไปสามารถทำงานอะไรได้บ้าง ?
โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ระบบผู้ดูแลลระบบเครือข่ายวิศวกรระบบ นักพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิศวะ สาขาอุตสหกรรม

วิศวะ สาขาอุตสาหการ (Industrial Engineering)
จะเน้นการเรียนเกี่ยวกับเครื่องจักรกลเป็นหลักการออกแบบกระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการผลิต

ใครควรเรียนสาขานี้ ?
ชอบการคำนวณเป็นหลัก เพราะหน้าที่ของสาขานี้ คือการคำนวณทุกสิ่งทุกอย่าง ในการผลิต

จบไปสามารถทำงานอะไรได้บ้าง ?
วิศวกรในโรงงาน สามารถเป็นได้ทั้งสายงานผลิต และสายงานวางแผนการผลิต

วิศวะ สาขาไฟฟ้า

วิศวะ สาขาไฟฟ้า (Electrical Engineering)
เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีไฟฟ้า การประยุกต์ใช้ไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งาน จัดการสัญญาณไฟฟ้าการผลิตและส่งถ่ายพลังงานไฟฟ้า

ครควรเรียนสาขานี้ ?
น้อง ๆ ที่ชื่นชอบวงจรไฟฟ้าชอบวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส

จบไปสามารถทำงานอะไรได้บ้าง ?
วิศวกรผู้ออกแบบ ควบคุม ติดตั้งดูแลในเรื่องของระบบไฟฟ้าและระบบส่องสว่าง

วิศวะ สาขาเครื่องกล

วิศวะ สาขาเครื่องกล (Mechanical Engineering)
.
สาขานี้เป็นสาขาที่เก่าแก่ที่สุด เน้นเรียนรู้ในด้านฟิสิกส์ เคมี และน่ามาประยกต์ใช้กับงานด้านกลศาสตร์ พลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหลและพลังงาน เรียนรู้การออกแบบเครื่องจักรกล ยานยนตร์ อากาศยาน และระบบต่างๆ อีกมากมาย
.
📌ใครควรเรียนสาขานี้ ?
สาขานี้เหมาะกับน้อง ๆ ที่ชอบวิชาฟิสิกส์ และสนใจเรื่องของเครื่องยนต์กลไก
.
📌จบไปสามารถทำงานอะไรได้บ้าง?
วิศวกรในสายงานวิศวกรรมเครื่องกล ได้แก่ สายทำความเย็นและปรับอากาศ สายยานยนต์ สายพลังงาน สายซ่อมบำรุง และสายออกแบบ

วิศวะ สาขาโยธา
วิศวะ สาขาโยธา (Civil Engineering)
เน้นการเรียนรู้ด้านการวางแผน และควบคุมการสร้างสาธารณูปโภค ไม่ว่าจะเป็น สิ่งปลูกสร้าง ตึก สะพาน ระบบขนส่ง อาคารต่าง ๆ

ใครควรเรียนสาขานี้ ?
น้อง ๆ ที่มีความชอบด้านการสำรวจ ก่อสร้าง การทำแผนที่ ชอบลงปฏิบัติหน้างานจริง สนใจการพัฒนาประเทศ ทางด้านสิ่งก่อสร้าง

จบไปสามารถทำงานอะไรได้บ้าง ?
วิศวกรออกแบบโครงสร้าง วิศวกรประมาณราคาสถาปนิก และวิศวกรสนาม
วิศวะ สาขาชีวการแพทย์

วิศวะ สาขาชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering)
เน้นเรียนรู้ด้านวิศวกรรม + วิทยาศาสตร์การแพทย์ แล้วนำมาประยุกต์เข้าด้วยกัน เพื่อที่จะทำการออกแบบ
พัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ให้ได้มาตรฐาน ทันสมัย

ใครควรเรียนสาขานี้ ?
น้อง ๆ ที่สนใจทางด้านวิศวกรรม การแพทย์ชีววิทยา เคมี เภสัชศาสตร์ รังสีวิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ ชอบเทคโนโลยีใหม่ ๆ

จบไปสามารถทำงานอะไรได้บ้าง ?
วิศวกรชีวการแพทย์ ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์

วิศวะ สาขาเคมี (Chemical Engineering)
เน้นการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรม การออกแบบวางแผน ควบคุมกระบวนการทางเคมี การพัฒนากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเคมีต่าง ๆ

ใครควรเรียนสาขานี้ ?
น้องๆ ที่ชอบวิชาเคมี ฟิสิกส์ สนใจในด้านพลังงาน ชีวเคมี สิ่งแวดลล้อม และวัสดุ

จบไปสามารถทำงานอะไรได้บ้าง ?

 • วิศวกรควบคุมระบบและกระบวนการผลิตในโรงงาน
 • วิศวกรที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
 • นักวิจัยและพัฒนา ที่เกี่ยวกับวิศวกรรมเคมี
 • อาจารย์ นักวิชาการ

วิศวะ สาขาปิโตรเลียม (Petroleum Engineering)
เน้นการเรียนรู้ในเรื่องการวางแผนขุดเจาะ และการผลิตไฮโดรคาร์บอน ในอุตสาหกรรมน้ำมันหรือก๊าซ ต้องปฏิบัติงานในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง ทำให้ได้ค่าตอบแทนค่อนข้างสูงตามไปด้วย

ใครควรเรียนสาขานี้ ?
น้องๆ ที่สนใจอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ต้องถนัดแทบทุกวิชาในวิชาสายวิทย์ เพราการแข่งขันสอบเข้าในสาขานี้ค่อนข้างสูง และสถาบันที่เปิดรับนั้นมีไม่กี่แห่ง

จบไปสามารถทำงานอะไรได้บ้าง ?
วิศวกรปิโตรเลียม ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการขุดเจาะ การผลิต น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ สามารถเลือกได้ว่าจะทำงานในด้านการออกแบบศึกษา วางแผน หรือภาคสนาม

วิศวะ สาขาขนส่งและโลจิสติกส์ (Logistics Engineering)
เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบและควบคุม การขนส่ง การจัดเก็บ การเคลื่อนย้าย วิเคราะห์ วิจัยปัญหาต่างๆ ในด้านอุตสาหกรรม รวมไปถึงเรื่องของระบบห่วงโซ่อุปทาน

ใครควรเรียนสาขานี้ ?
น้อง ๆ ที่ชอบเรียนวิชาคณิตสาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี แคลคูลัส และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

จบไปสามารถทำงานอะไรได้บ้าง ?

 • วิศวกรประจำคลังสินค้า วิศวกรจัดซื้อ วิศวกรขนส่ง
 • วิศวกรออกแบบการขนถ่ายวัสดุ
 • วิศวกรออกแบบบรรจุภัณฑ์
 • วิศวกรบริหารนักวิเคราะห์ธุรกิจ และโมเดลโลจิสติกส์
 • ผู้ประกอบการธุรกิจด้านโลจิสติกส์
 • วิศวกรออกแบบ และวางแผนระบบ
 • การให้บริการโลจิสติกส์ ทั้งในหน่วยงานของรับ และเอกชน

วิศวะ สาขาการบิน (Aerospace Engineering)
เน้นการเรียนรู้เรื่องของการวิจัย ออกแบบ และวิเคราะห์ โครงสร้างรูปร่างพลศาสตร์ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการบิน รวมไปถึงการซ่อมบำรุงด้วย

ใครควรเรียนสาขานี้ ?
น้องๆ ที่ชอบเรื่องของเทคโนโลยีการบิน และอวกาศ มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบงานท้าทายและชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

จบไปสามารถทำงานอะไรได้บ้าง ?

 • วิศวกรด้านอากาศยาน ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน
 • วิศวกรควบคุมการโคจรและสถานีดาวเทียม
 • วิศวกรบริหารการจัดการในภาคอุตสาหกรรม
 • ธุรกิจการบินและอวกาศ การขนส่งทางอวกาศ

ไม่ว่าจะเตรียมตัวสอบเข้าคณะวิศวะ สาขาไหน ...เตรียมความพร้อมกับคอร์สความถนัดวิศวะ จาก OnDemand เรียนออนไลน์ที่.. Learn anywhere

PACK ความถนัดวิศวกรรม PAT3 N-Series (รหัส : 9199) คลิก

รายละเอียดคอร์ส
เนื้อหาและโจทย์ครอบคลุม PAT3 โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 Part ตามการสอบจริง Part 

 • ฟิสิกส์วิศวกรรม สอนโดย พี่โหน่ง พี่เต้ย
 • เคมีวิศวกรรม สอนโดย พี่เคน
 • เขียนแบบ สอนโดย พี่เฟรนด์ Part
 • คณิตศาสตร์วิศวกรรม สอนโดย พี่แท็ป

สอดแทรกเทคนิคSupermap ,Supermap-X ,Apoint และ K-Tips ที่เป็นเทคนิคที่พี่ๆได้พัฒนาขึ้นมา เพื่อช่วยให้น้องๆสามารถเข้าใจ และจับหลักของได้โดยไม่ต้องท่องจำ 

ความถนัดทางวิศวกรรม PAT3 N-series เล่ม 7 (รหัส : 9107) คลิก

รายละเอียดคอร์ส
คอร์สตะลุยโจทย์ PAT3 N-series

 • สอนโดย พี่โหน่ง พี่เต้ย พี่แท็ป พี่เคน พี่เฟรนด์
 • เนื้อหาครอบคลุมข้อสอบปีล่าสุด
 • สำหรับเพื่อใช้สอบให้น้องได้ฝึกฝน การทำข้อสอบได้อย่างมั่นใจ

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 • ทดลองเรียนออนไลน์ฟรี! “คอร์ส ก้าวสู่วิศวะ” คลิก
 • อยากสอบเข้าวิศวะ ต้องเตรียมตัวสอบอะไรบ้าง? คลิก

แสดงความคิดเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *